Tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chúc mừng 35 đồng chí được trao quyết định phong hàm Đại sứ nước CHXHCN Việt Nam. Đây là sự ghi nhận của Đảng và Nhà nước đối với những đóng góp của các Đại sứ đối với công tác đối ngoại nói riêng và sự nghiệp phát triển đất nước nói chung.

Chủ tịch nước khẳng định việc phong hàm Đại sứ cho 35 cán bộ, công chức Bộ Ngoại giao thể hiện niềm tin của Đảng, Nhà nước và của nhân dân vào các Đại sứ, mong rằng các Đại sứ tiếp tục nỗ lực triển khai thành công đường lối đối ngoại của Đảng để góp phần xứng đáng vào công cuộc phát triển của đất nước.

Ngoài việc nỗ lực đóng góp cho sự nghiệp đối ngoại, các Đại sứ được phong hàm lần này cũng cần chú ý phát huy kinh nghiệm của mình để đào tạo đội ngũ cán bộ kế cận.

Chủ tịch nước đề nghị ngành ngoại giao cần nỗ lực hơn nữa để củng cố môi trường hòa bình cho phát triển, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; cần phát huy vai trò của một binh chủng quan trọng hàng đầu trong thực hiện chủ trương hội nhập quốc tế toàn diện, cố gắng tranh thủ mọi nguồn lực từ bên ngoài để phục vụ tái cấu trúc nền kinh tế, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Cũng tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh và Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Đào Việt Trung đã ký quy chế phối hợp giữa hai bên nhằm góp phần đưa hoạt động đối ngoại ngày càng hiệu quả.

Theo Phương Nguyên