Bộ Nội vụ vừa đưa ra lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
Theo Bộ Nội vụ, mức lương cơ sở 1,3 triệu đồng/tháng áp dụng từ 1.7.2017 mới chỉ bằng mức chuẩn về thu nhập của người cận nghèo của khu vực thành thị giai đoạn 2016 - 2020, bằng 41,43% mức lương tối thiểu vùng bình quân năm 2017 của khu vực doanh nghiệp, dẫn đến tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang còn nhiều khó khăn.
Theo dự thảo, mức lương cơ sở sẽ tăng từ 1,3 triệu đồng lên 1,39 triệu đồng/tháng, áp dụng từ 1.7.2018.

tin liên quan

Hàng trăm giáo viên nhận lương hưu 1,3 triệu đồng/tháng
Về kinh phí thực hiện, dự thảo nêu rõ các bộ, ngành T.Ư, các cơ quan ngang bộ đảm bảo tự cân đối nhu cầu tăng chi do điều chỉnh mức lương cơ sở năm 2018 trong phạm vi dự toán ngân sách được giao.

Tin liên quan

  • Nghiên cứu 2 phương thức trả lương theo chức nghiệp và theo vị trí việc làm
  • Hàng triệu lao động nữ bị giảm lương hưu
  • Hàng trăm giáo viên nhận lương hưu 1,3 triệu đồng/tháng
Các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư sử dụng nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên gắn với sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, bảo đảm tự cân đối nhu cầu tăng chi do điều chỉnh mức lương cơ sở trong phạm vi dự toán, được cấp có thẩm quyền giao năm 2018 của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; sử dụng một phần nguồn thu được để lại theo chế độ của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; sử dụng 50% nguồn tăng thu ngân sách địa phương thực hiện so với dự toán năm 2017 do Thủ tướng Chính phủ giao và nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương năm 2017 chưa sử dụng hết chuyển sang (nếu có)...
Dự thảo lấy ý kiến đến hết ngày 3.3.2018.

bài viết cùng tác giả