Tóm tắt

- Dự thảo quy định, 3 đối tượng được vay vốn để phát triển nhà ở xã hội gồm doanh nghiệp, hợp tác xã; Hộ gia đình, cá nhân; Doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất công nghiệp, dịch vụ tự đầu tư xây dựng nhà ở.

- Đối với thời hạn cho vay, dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê, thời hạn cho vay tối đa 20 năm; dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê mua, thời hạn cho vay tối đa 10 năm; dự án đầu tư nhà ở xã hội để bán, thời hạn cho vay tối đa 5 năm.

- Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình phát triển nhà ở xã hội sẽ được hưởng cơ chế hỗ trợ, ưu đãi của nhà nước.


Dự thảo Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, 3 đối tượng được vay vốn để phát triển nhà ở xã hội gồm doanh nghiệp, hợp tác xã là chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội; Hộ gia đình, cá nhân bỏ vốn đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê, cho thuê mua, bán; Doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất công nghiệp, dịch vụ tự đầu tư xây dựng nhà ở để bố trí cho người lao động của chính Doanh nghiệp.

Dự thảo cũng quy định, mức vốn vay đối với xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê, cho thuê mua, bán và xây dựng mới, cải tạo sửa chữa nhà ở, mức cho vay tối đa bằng 70% giá trị dự toán được duyệt và không quá 70% giá trị tài sản bảo đảm tiền vay.

Đối với thời hạn cho vay, dự thảo quy định đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê, thời hạn cho vay tối đa 20 năm; dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê mua, thời hạn cho vay tối đa 10 năm; dự án đầu tư nhà ở xã hội để bán, thời hạn cho vay tối đa 5 năm.

Riêng đối với Doanh nghiệp, Hợp tác xã, thời hạn vay được quy định cụ thể cho từng loại dự án nêu trên nhưng không quá thời gian hoạt động còn lại theo Quyết định thành lập hoặc theo giấy phép hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã. Lãi suất vay sẽ do Thủ tướng Chính phủ quyết định từng thời kỳ theo đề nghị của Hội đồng quản trị NHCSXH.

Ngoài ra, dự thảo cũng nêu rõ cơ chế hỗ trợ, ưu đãi phát triển nhà ở xã hội. Đối với, dự án phát triển nhà ở xã hội không phải bằng nguồn vốn ngân sách được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; được miễn thực hiện thủ tục thẩm định thiết kế cơ sở; chủ đầu tư dự án được dành 20% tổng diện tích đất ở được giao trong phạm vi dự án phát triển nhà ở xã hội để đầu tư xây dựng công trình kinh doanh thương mại hoặc được phép dành 20% tổng diện tích sàn nhà ở của dự án đó để bán, cho thuê, thuê mua theo giá kinh doanh thương mại.

Hộ gia đình, cá nhân tham gia đầu tư nhà ở xã hội để cho thuê, cho thuê mua hoặc để bán cũng được Nhà nước hỗ trợ, ưu đãi.

Trường hợp đầu tư xây dựng nhà ở xã hội chỉ để cho thuê thì được giảm 70% thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về thuế đối với nhà ở xã hội. Sau thời gian cho thuê tối thiểu là 05 (năm) kể từ thời điểm bắt đầu cho thuê, chủ đầu tư dự án được phép bán quỹ nhà ở này cho người đang thuê (nếu có nhu cầu) theo giá bán nhà ở xã hội tại thời điểm bán nhà ở đó.

Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất công nghiệp, dịch vụ tự tự đầu tư xây dựng nhà ở hoặc tự mua nhà ở hoặc thuê nhà ở để bố trí cho người lao động của doanh nghiệp mình ở mà không thu tiền thuê nhà hoặc có thu tiền thuê nhà với giá thuê không vượt quá giá thuê nhà ở xã hội do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành thì chi phí mua nhà ở hoặc thuê nhà ở được tính như sau: Tính vào giá thành sản xuất khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp, là chi phí hợp lý trong giá thành sản xuất khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Mộc Lan