Ngày 17/03/2014, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 300/TB-SGDHCM về việc đưa cổ phiếu của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex (PITCO-mã CK: PIT) vào diện kiểm soát như sau:

Cổ phiếu PIT bị đưa vào diện kiểm soát kể từ ngày 24/03/2014 theo Quyết định số 86/QĐ-SGDHCM ngày 17/03/2014 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Cổ phiếu PIT sẽ bị tạm ngừng giao dịch kể từ ngày 24/03/2014.

Lý do: lợi nhuận sau thuế năm 2013 là -17,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/12/2013 là -21,07 tỷ đồng và tại 31/12/2012 sau khi điều chỉnh hồi tố là -3,3 tỷ đồng căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013, thuộc trường hợp chứng khoán bị kiểm soát theo quy định tại Điểm b Khoản 1.1 Điều 16 Quy chế niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 10/QĐ-SGDHCM ngày 13/1/2014

Căn cứ giải trình của Công ty, Sở Giao dịch Chứng khoán sẽ thông báo về việc cổ phiếu được giao dịch trở lại dưới dạng chứng khoán bị kiểm soát