Cụ thể, Thống đốc NHNN chấp thuận việc VPBank tăng vốn điều lệ từ 7.324.270.000.000 đồng lên 8.444.401.180.000 đồng theo Phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên của VPBank thông qua tại Nghị quyết đề ngày 10/02/2015 và Hội đồng quản trị VPBank thông qua việc sửa đổi, bổ sung Phương án tăng vốn điều lệ tại Nghị quyết đề ngày 02/6/2015.

Theo NHNN, VPBank có trách nhiệm thực hiện các thủ tục pháp lý, chế độ thông tin, báo cáo liên quan đến việc tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật và yêu cầu các nhà đầu tư khi tham gia mua cổ phần của Ngân hàng phải tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan. Sau khi hoàn tất các thủ tục tăng vốn, VPBank có trách nhiệm nộp hồ sơ đề nghị sửa đổi mức vốn điều lệ tại Giấy phép cho NHNN (qua Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng).

Văn bản này có hiệu lực trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký. Trường hợp việc tăng vốn điều lệ chưa hoàn tất trong thời hạn cho phép, nếu Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị VPBank thông qua việc thay đổi Phương án tăng vốn điều lệ đã được NHNN chấp thuận, văn bản này hết hiệu lực pháp lý.

Trước đó, tại Đại hội cổ đông của ngân hàng, cổ đông đã đồng ý thông qua tờ trình tăng vốn. Nguồn vốn tăng được lấy từ lợi nhuận giữ lại sau khi phân phối lợi nhuận năm 2014 là 1.077 tỷ đồng và 57,5 tỷ đồng tiền quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ riêng của VPBank.

Hồi giữa tháng 4, VPBank cũng được NHNN chấp thuận cho tăng vốn điều lệ từ 6.347.410.000.000 đồng lên 7.324.270.000.000 đồng.