Theo báo cáo nhanh của các ngân hàng thương mại, công ty tài chính, dư nợ cho vay hỗ trợ lãi suất (HTLS) bằng đồng Việt Nam đến ngày 17/9/2009 là 401.061,14 tỷ đồng. So với ngày 10/9/2009, số dư nợ cho vay tăng 28,72 tỷ đồng (tương đương tăng 0,0071%).
 
Nhóm NHTM nhà nước và Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương là 274.379,87 tỷ đồng, giảm 1.913,59 tỷ đồng (tương đương giảm 0,69%); nhóm ngân hàng thương mại cổ phần là 100.792,41 tỷ đồng, tăng 1.573,47 tỷ đồng (tương đương tăng 1,58%); nhóm ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và ngân hàng 100% vốn nước ngoài là 20.485,95 tỷ đồng, tăng 38,51 tỷ đồng (tương đương tăng 0,18%); công ty tài chính là 5.402,9 tỷ đồng, tăng 330,33 tỷ đồng (tương đương tăng 6,51%).
 
Theo đối tượng khách hàng vay vốn, doanh nghiệp nhà nước vay 61.690,35 tỷ đồng; doanh nghiệp ngoài nhà nước (công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài …) 271.002,82 tỷ đồng; hộ sản xuất là 68.367,97 tỷ đồng.
 
Vũ Minh