Quyết định của Hội đồng Quản trị ngày 05/09/2013 về việc giao nhiệm vụ cho Ông Lưu Trung Thái sinh ngày 05/12/1975 làm Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Quân Đội:

- Chức danh hiện tại: Thành viên Hội đồng Quản trị - Ngân hàng TMCP Quân Đội

- Chức danh mới : Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Ngân hàng TMCP Quân Đội

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của MB vào ngày 06/09/2013 tại mục: Thông báo/Nhà Đầu tư.

Ngân hàng TMCP Quân Đội xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.