Theo đó, tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt là đối tượng để chi tạm ứng cổ tức lần này.

Tỷ lệ tạm ứng cổ tức lần II/2008: 6%/mệnh giá. Với hình thức chi trả bằng tiền măt hoặc chuyển khoản.

Thời gian chi tạm ứng cổ tức kể từ ngày 09/12/2008.
 
Trước đó, HĐQT ngân hàng thống nhất thực hiện tăng vốn điều lệ từ 500 tỷ (vốn điều lệ đến 31/12/2007) lên 1000 tỷ đồng chậm nhất đến này 31/12/2008. Ngân hàng thực hiện phát hành 500.000 cổ phần phổ thông - có ghi danh với mệnh giá 1 triệu đồng/cổ phần. Cổ đông cũ được đăng ký mua 98% số cổ phần đã có.
 
Vũ Minh