Các ngân hàng thương mại nhà nước chỉ được ký thoả thuận vay trung, dài hạn nước ngoài sau khi có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của Ngân hàng Nhà nước đối với việc thực hiện khoản vay.
 
Việc tuân thủ các quy định về tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng là một trong các cơ sở quan trọng để Ngân hàng Nhà nước xem xét, chấp thuận khoản vay trung, dài hạn nước ngoài hoặc đề án phát hành trái phiếu quốc tế của ngân hàng thương mại nhà nước.

Các nội dung chính tại Thông tư " Hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc vay trung, dài hạn nước ngoài của các ngân hàng thương mại là doanh nghiệp nhà nước" tập trung quy định các vấn đề sau:

1. Nguyên tắc thực hiện khoản vay trung, dài hạn nước ngoài của các ngân hàng thương mại nhà nước.

2. Hồ sơ, trình tự, thủ tục đề nghị chấp thuận khoản vay trung, dài hạn nước ngoài hoặc Đề án phát hành trái phiếu quốc tế của ngân hàng thương mại nhà nước.

3. Cơ sở để Ngân hàng Nhà nước xem xét chấp thuận khoản vay trung, dài hạn nước ngoài hoặc Đề án phát hành trái phiếu quốc tế của ngân hàng thương mại nhà nước.

4. Hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký và đăng ký thay đổi khoản vay trung, dài hạn nước ngoài của các ngân hàng thương mại nhà nước.

5. Chế độ báo cáo và cơ chế phối hợp giữa các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước trong việc quản lý việc vay trung, dài hạn nước ngoài của ngân hàng thương mại nhà nước.
 
Thanh Hải
Theo SBV