CTCK Sài Gòn (SSI) thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành chứng quyền có bảo đảm và trái phiếu chuyển đổi.

Theo đó SSI sẽ phát hành tối đa 1,2 triệu trái phiếu với giá phát hành là 1 triệu đồng/trái phiếu, kỳ hạn 3 năm. Giá chuyển đổi dự kiến là 31.000 đồng/cp. Lãi trái phiếu dự kiến 4%/năm. Trái phiếu chuyển đổi được chào bán cho dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chuyên nghiệp, với tiêu chí là tổ chức nước ngoài có tiềm năng về tài chính, ưu tiên cho NĐT hoạt động trong lĩnh vực tài chính và chứng khoán.

Thời điểm chào bán dự kiến là trong năm 2018. Trái phiếu có thể được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông sau mỗi 03 tháng, với điều kiện là số lượng trái phiếu được chuyển đổi mỗi lần không ít hơn 30% tổng giá trị trái phiếu chào bán và số lần chuyển đổi không nhiều hơn 03 lần.

Theo SSI, số tiền huy động từ phát hành trái phiếu là 1.200 tỷ được dùng để tăng quy mô vốn hoạt động của công ty.

Mới đây, SSI cũng thông báo dự kiến phát hành 10 triệu cổ phiếu ESOP cho CBCNV nhằm gắn kết nhân viên với công ty và bổ sung vốn lưu động cho công ty. Giá trị phát hành theo mệnh giá 100 tỷ đồng. Tỷ lệ phát hành 2,04%. Giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu.

Số cổ phiếu ESOP này bị hạn chế chuyển nhượng 50% sau 2 năm và 50% còn lại sau 3 năm kể từ ngày phát hành.