Năm 2011, trong tổng số 1.490 doanh nghiệp FDI kê khai, quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, có 721 đơn vị báo lỗ, chiếm 48%. Trước đó, năm 2010 có 49%, năm 2009 có 55%, năm 2008 có 58%, năm 2007 có 53% và năm 2006 có 55% doanh nghiệp FDI tại tỉnh Bình Dương báo lỗ.

Cục Thuế Bình Dương cho biết, trong vòng 5 năm, các doanh nghiệp FDI báo lỗ khoảng 25.682 tỷ đồng. Một lãnh đạo Cục Thuế tỉnh nhận định, dù chưa thể khẳng định 100% doanh nghiệp FDI báo lỗ để chuyển giá, nhưng đây là điều bất thường.

Theo Tiền Phong