Bóng của con chim là hình số 5. Những điểm không chính xác ở hình khác được đánh dấu trong hình sau:

>>Quay lại