Các bạn đã giặt giày đúng cách chưa ?

Xin chào các bạn, lại là Hango đây.