CTCP Gạch men Thanh Thanh (TTC) vừa công bố báo cáo tài chính quý 4 và cả năm 2016.

Ngành vật liệu xây dựng năm nay được xem là khởi sắc, nhất là những tháng cuối năm, tuy nhiên doanh thu bán hàng quý 4 đạt 82,95 tỷ đồng, giảm 16% so với quý 4 năm ngoái, dẫn tới lợi nhuận gộp cả quý đạt 11,12 tỷ đồng, giảm 2,4 tỷ đồng so với cùng kỳ. Tuy doanh thu giảm nhưng các loại chi phí không giảm được nên lợi nhuận sau thuế còn 3,2 tỷ đồng, giảm 40% so với cùng kỳ.

Lũy kế cả năm 2016, doanh thu công ty đạt 350 tỷ đồng, giảm 10% so với năm 2015, song lợi nhuận trước thuế 26,68 tỷ đồng, tăng 1 tỷ đồng so với năm 2015. Lợi nhuận sau thuế thu về vẫn đạt 21,3 tỷ đồng, xấp xỉ bằng năm 2015. Nếu so với chỉ tiêu ĐHCĐ giao phó (LNTT 15 tỷ đồng) thì gạch men Thanh Thanh đã vượt đến 77% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

CTCP Dược phẩm Bến Tre (DBT) cũng đã công bố báo cáo tài chính quý 4/2016.

Riêng quý 4 doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 156,25 tỷ đồng, tăng nhẹ so với 153,8 tỷ đồng đạt được quý 4 năm ngoái. Bên cạnh đó, giá vốn cũng giảm sâu hơn nên lợi nhuận gộp đạt 36,89 tỷ đồng, tăng 3 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, do doanh thu tài chính giảm mạnh từ 28,3 tỷ đồng xuống gần 6 tỷ đồng; tổng chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm được 15 tỷ đồng nên cuối quý Dược phẩm Bến Tre vẫn lãi sau thuế 8,7 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2016, doanh thu thuần đạt 570 tỷ đồng, xấp xỉ hoàn thành kế hoạch năm (580 tỷ đồng). Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế đạt 25,1 tỷ đồng, tăng 13% so với lợi nhuận đạt được năm 2015 và vượt đến 12% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm mà ĐHCĐ giao phó (22,5 tỷ đồng).