Công ty Cổ phần Vận Tải và Thuê Tàu – Vietfracht (VFR) thông báo nghị quyết HĐQT ngày 29/03/2012 vừa qua.

Theo đó, đại hội thông qua kết quả kinh doanh năm 2011 doanh thu đạt 552,2 tỷ đồng, LNTT đạt 113,9 tỷ đồng so với năm 2010 doanh thu thực hiện 186%, LNTT đạt 443%. Quỹ thù lao năm 2011 cho HĐQT và Ban kiểm soát là 469 triệu đồng

Thống nhất phương án tạm dừng phân phối LNST thuộc năm tài chính 2011 do UBND TP HCM yêu cầu xác định lại giá trị quyền sử dụng đất đai vào giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa, nên Công ty chưa hoàn thành Hợp đồng chuyển nhượng QSD đất và QSH nhà 22 Phạm Ngọc Thạch, P6 , Q3, TPHCM.

Thông qua chỉ tiêu Kế hoạch SXKD chính năm 2012 để trình ÐHÐCÐ như sau:

      (Ðơn vị: tỷ đồng)

Chỉ tiêu

Thực hiện 2011

Kế hoạch 2012

 KH 2012/

TH 2011

Tổng doanh thu

552,21

402,098

72,82 %

Tổng chi phí

438,26

402,028

91,73 %

LN trước thuế

113,95

69 triệu đ

0,09 %

LN sau thuế

73,95

69 triệu đ

0,09 %

Thống nhất cử người đại diện vốn góp của Công ty tại doanh nghiệp khác như sau:

+ Cử ông Ngô Xuân Hồng, TGÐ Công ty, là người đại diện 70% vốn góp tại Vietfracht Ðà Nẵng, và là Chủ tịch HÐQT doanh nghiệp này nhiệm kỳ 2012 - 2017, thay ông Nguyễn Quang Thoại, nghỉ hưu

+ Cử ông Dương Quốc Hưng, Q. TP Ðầu tư và Phát triển, là người đại diện 30% vốn tại Vietfracht Ðà Nẵng, và là Thành viên HÐQT doanh nghiệp này nhiệm kỳ 2012 - 2017.

+ Cử ông Nghiêm Minh Tiến, Phó TGÐ Công ty, là người đại diện 80% vốn góp tại Công ty TNHH Heung-A Shipping Vietnam thay ông Nguyễn Quang Thoại, nghỉ hưu.

Thống nhất triệu tập ÐHÐCÐ thường niên năm 2012 của Công ty vào ngày 26/04/2012 và kế hoạch tổ chức ÐHÐCÐ do Chủ tịch HÐQT chuẩn bị. 

Hồng Vân