Sáng ngày 10/05/2011, Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 của CTCP Đầu tư Xây dựng và Khai thác Công trình Giao thông 584 (MCK: NTB) đã tiến hành thành công. Giống như nhiều doanh nghiệp cùng ngành, HĐQT của NTB đã trình Đại hội đồng cổ đông các phương án huy động vốn tái cơ cấu nợ vay và tài trợ phát triển dự án. Trong phiên họp sáng nay, HĐQT của NTB đã trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch phát hành 300 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp để tài trợ vốn cho phát triển kinh doanh và tái cấu trúc tài chính; và phát hành riêng lẻ 64 triệu cổ phần cho cổ đông chiến lược. Nhưng chỉ có kế hoạch phát hành 300 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp được Đại hội thông qua. Tập đoàn đầu tư tài chính Việt Nam (VIG Group) là đơn vị tư vấn, đã cam kết với NTB sẽ mua lại 100% trái phiếu trong trường hợp phát hành không thành công.Đại hội đã dành nhiều thời gian thảo luận về tờ trình “ngoài nội dung dự kiến” phát hành 64 triệu CP cho cổ đông chiến lược, tăng vốn điều lệ lên 1.000 tỷ đồng của Hội đồng quản trị. Giá phát hành dự kiến 10.000 đồng/CP, thời gian cam kết nắm giữ 1-2 năm. Tuy nhiên, phần lớn cổ đông của NTB cho rằng việc phát hành cổ phiếu bằng mệnh giá sẽ gây ảnh hưởng đến quyền lợi cổ đông: cổ phiếu bị pha loãng, quyền lợi và quyền biểu quyết bị sụt giảm do tỷ lệ sở hữu giảm khi hoàn thành tăng vốn.  Đại hội đồng cổ đông ủy quyền HĐQT xây dựng lại phương án phát hành riêng lẻ và trình cho cổ đông thông qua văn bản hoặc đại hội cổ đông bất thường.Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc chi trả cổ tức năm 2010 tỷ lệ 10,5%/mệnh giá bằng cổ phiếu và thời gian chi trả dự kiến vào tháng 09/2011. NTB cũng đặt kế hoạch chi trả cổ tức 15% cho năm 2011.Kế hoạch kinh doanh năm 2011 như sau:

Chỉ tiêu

Năm 2011

Năm 2010

% tăng/giảm 2010

Tổng doanh thu

528,4 tỷ đồng

437,2 tỷ đồng

20,8%

Lợi nhuận trước thuế

82,4tỷ đồng

57,7 tỷ đồng

42,8%

Cổ tức dự kiến

15%

10,5%

N/a

Năm 2010, lợi nhuận trước thuế của công ty mẹ NTB đạt 76,5 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 57,7 tỷ đồng

T. Sam