Theo tin từ Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, CTCP Mía đường 333 (mã chứng khoán S33 – UpCOM) vừa công bố thông tin ngày 20/7 sẽ chốt quyền nhận cổ tức năm 2013 và 2014 bằng tiền tỷ lệ 30%, trong đó, cổ tức năm 2013 là 15% và cổ tức năm 2014 là 15%. Thời gian thực hiện thanh toán 30/7/2015.

Kết quả kinh doanh năm 2013, LNTT S33 đạt 30,2 tỷ đồng, vượt 152% so với kế hoạch đề ra, do vậy ĐHCĐ đã thông qua mức chi trả cổ tức 15% (tương đương mức chi khoảng 12,5 tỷ đồng), tăng so với chỉ tiêu đặt ra đầu năm là 12%.

Năm 2014, công ty đạt LNTT 28,8 tỷ đồng, vượt 30% so với kế hoạch, LNTT 24,4 tỷ đồng, vượt 36% so với chỉ tiêu đặt ra đầu năm. ĐHCĐ thường niên năm 2015 của S33 cũng đã thông qua tỷ lệ thanh toán cổ tức cho các cổ đông là 15% bằng tiền mặt trên mức vốn điều lệ 83,3 tỷ đồng. Tương đương với việc S33 sẽ chi khoảng 12,5 tỷ đồng trả cổ tức năm 2014.

Như vậy, dự kiến, đợt này S33 sẽ chi khoảng 25 tỷ đồng trả cổ tức cho các cổ đông. Trong lịch sử, Mía đường 333 cũng là doanh nghiệp có tỷ lệ chi trả cổ tức cao. Năm 2012, S33 trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 12% và năm 2011, tỷ lệ cổ tức trả cho các cổ đông là 25%.

Kế hoạch năm 2015, Mía đường 333 đặt mục tiêu chi trả cổ tức 15%.