Công ty Cổ phần Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (HQC) thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn.

Tên nhà đầu tư thực hiện giao dịch: Bà Nguyễn Thị Diệu Phương là vợ ông Trương Anh Tuấn-Chủ tịch HĐQT của HQC

Số lượng cổ phiếu bà Phương và người có liên quan nắm giữ trước giao dịch: 14.218.080 đơn vị tương đương tỷ lệ 35,54%

Số lượng cổ phiếu đã mua: 701.000 đơn vị

Số lượng cổ phiếu cá nhân bà Phương nắm giữ sau giao dịch: 2.969.080 đơn vị tương đương tỷ lệ 7,42%

Số lượng cổ phiếu bà Phương và người có liên quan nắm giữ sau giao dịch: 12.119.080 đơn vị tương đương tỷ lệ 30,29%

Ngày giao dịch làm thay đổi sở hữu: 8/12/2011

Tên nhà đầu tư thực hiện giao dịch: Ông Trương Anh Tuấn-Chủ tịch HĐQT của HQC

Số lượng cổ phiếu ông Tuấn và người có liên quan nắm giữ trước giao dịch: 15.333.080 đơn vị tương đương tỷ lệ 38,33%

Số lượng cổ phiếu đã bán: 2.800.000 đơn vị

Số lượng cổ phiếu cá nhân ông Tuấn nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 9.150.000 đơn vị tương đương tỷ lệ 22,875%

Số lượng cổ phiếu ông Tuấn và người có liên quan nắm giữ trước giao dịch: 13.234.080 đơn vị tương đương tỷ lệ 33,08%

Ngày giao dịch làm thay đổi sở hữu: 7/12/2011

Giao dịch thực hiện bằng phương thức thỏa thuận.

Hải An