Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên (TIC) công bố nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2015.

Năm 2014 Điện Tây Nguyên lãi ròng 32,3 tỷ đồng, tương đương 97,3 % kế hoạch đề ra. Kết quả khiêm tốn nói trên chủ yếu do giá vốn hàng bán tăng6%, cộng thêm khoản chi phí tài chính 722 triệu đồng nằm ngoài kế hoạch của công ty, trong khi doanh thu cũng vừa chạm mức kế hoạch, đạt 36,4 tỷ đồng - chủ yếu là doanh thu tài chính.

Với mức lợi nhuận nói trên, tỷ lệ chi trả cổ tức của TIC vẫn đạt 15%, tương đương mức trích 33,4 tỷ đồng, vượt qua mức lợi nhuận cả năm. Nguồn chi trả cổ tức năm 2014 của công ty là từ nguồn LNST chưa phân phối tính đến cuối năm 2014.

Năm 2015, kế hoạch kinh doanh được TIC đặt ra với mức tăng trưởng so với kết quả thực hiện năm 2014. Trong đó Tổng doanh thu kế hoạch 38,8 tỷ đồng, tăng hơn 2 tỷ đồng, trong đó chủ yếu vẫn là doanh thu liên doanh và tài chính khác. Chỉ tiêu LNST đề ra ở mức 34,9 tỷ đồng, tăng 2,6 tỷ đồng so với năm 2014.

Cổ tức năm 2015 dự kiến tiếp tục ở mức 15% nếu chưa bán cổ phiếu quỹ và ở mức 14 - 15% trong trường hợp có bán cổ phiếu quỹ. Trong trường hợp nào, phần lớn lợi nhuận năm 2015 của TIC cũng sẽ được công ty chia cổ tức cho cổ đông.

Hiện công ty đang nắm giữ 2,37 triệu đơn vị cổ phiếu quỹ được ghi nhận giá trị 26,8 tỷ đồng.

Đan Nguyên