Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú (APC) thông báo Nghị quyết HĐQT thống nhất chi trả cổ tức năm 2010 như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2010 : 20% mệnh giá (mỗi cổ phiếu hưởng 2.000 đồng)

- Ngày đăng ký cuối cùng : 25/05/2011

- Ngày thực hiện chi trả : 20/06/2011

- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký . Các10/5/2011, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chiếu xạ An Phú có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của nghị quyết này.

Lộc Anh Theo APC