- Ông ở nhà tôi chơi lâu không? Để tôi còn lo chuyện cơm nước.

- Tôi ở chơi đến chiều. – người bạn đáp

- Vậy ông ngồi đây xem chừng nhà giùm tôi nha. - Tý hí hửng nói - Tôi ra tiệm ăn dĩa cơm rồi về chơi với ông.

- !!!

Tất Nhiên (st)