Ông Trần Văn, phó phòng hành chính - nhân sự, trả lời: Công ty chỉ thanh toán tiền trợ cấp thôi việc, tiền phép năm dựa trên mức tiền lương ghi trên hợp đồng lao động. Mức lương này cao hơn mức lương tối thiểu vùng. Việc công ty trả trợ cấp thôi việc, phép năm dựa trên tiền lương ghi trong hợp đồng lao động là đúng quy định.