• Cẩn trọng với hợp đồng đào tạo
  • Sao phải ký hợp đồng lao động?
  • Chấm dứt hợp đồng lao động trái quy định
  • Cẩn trọng với hợp đồng đào tạo

  • Sao phải ký hợp đồng lao động?

  • Cẩn trọng với hợp đồng đào tạo

  • Sao phải ký hợp đồng lao động?

  • Chấm dứt hợp đồng lao động trái quy định

BHXH Việt Nam trả lời: Căn cứ theo điều 513 Bộ Luật Dân sự năm 2015 quy định: "Hợp đồng dịch vụ là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cung ứng dịch vụ thực hiện công việc cho bên sử dụng dịch vụ, bên sử dụng dịch vụ phải trả tiền dịch vụ cho bên cung ứng dịch vụ". 

Như vậy, trong trường hợp công ty ký hợp đồng cộng tác viên nhưng theo hình thức hợp đồng dịch vụ nghĩa là người làm việc cho công ty cung cấp một dịch vụ làm việc bán thời gian hưởng lương dựa trên doanh số mình bán ra, không chịu sự quản lý về thời gian làm việc, quyền và nghĩa vụ… trong Bộ Luật Lao động, mà được quy định tại chương 9 trong Bộ Luật Dân sự. Khi đó, hợp đồng cộng tác viên là hợp đồng dịch vụ nên bên cung ứng dịch vụ không phải là người lao động nên không áp dụng chế độ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp.